top of page
Judy Weston Wix banner.png

Josh ak Judy Weston te etabli Prim Judy Weston pou Ansèyman Enspire an 1991 pou selebre pwofesè Lekòl Piblik Montclair ki parèt aklè kòm kreyatif, talan, sipò, ak enspirasyon! Jodi a, prim yo onorememwa Judy. Judy te yon rezidan Montclair depi lontan ak sipòtè edikasyon lekòl piblik ki te pasyone sou wòl enpòtan ke edikatè angaje ak senpati jwe nan ede chak elèv reyalize tout potansyèl yo.

Paran/moun k ap bay swen yo ak elèv yo envite pou yo nominasyon nenpòt pwofesè K-12 Montclair aktyèl pou prim sa a. Yo pral chwazi sèz finalis:

 • Yon pwofesè nan chak lekòl primè

 • Yon pwofesè nan chak lekòl mwayen

 • De pwofesè nan lekòl segondè

 • Yon pwofesè edikasyon espesyal ki soti toupatou nan distri a

 • De prim pou pwofesè nan nenpòt lekòl

 • NOUVO: Yon prim "kanmarad", ki baze sou nominasyon pwofesè yo epi yo bay yon pwofesè ki te sèvi kòm enspirasyon pou kamarad yo.

 

Chak nan 16 pwofesè yo pral resevwa $2000 rekonpans kach endividyèl epi yo pral selebre nan yon evènman piblik nan dat 12 jen 2024.

Tout nominasyon yo dwe vandredi 5 avril a minwi.

Ki sa ki ansèyman enspire?

Ansèyman enspire...

...Eksite elèv yo aprann.

…Ede elèv yo santi yo valè.

…Reponn a bezwen endividyèl ak fòs elèv yo.

Ki jan yo nonmen yon pwofesè:

Paran/moun k ap pran swen elèv aktyèl yo - ak elèv yo menm! - kapab soumèt nominasyon pwofesè aktyèl oswa resan yo. Ou ka nonmen anpil pwofesè jan ou vle. Nominasyon ou ka ekri, odyo, oswa videyo. Elèv yo gen opsyon tou pou yo soumèt foto yon nominasyon alekri. Si w vle yon fòm sou papye oswa ou bezwen èd ak fòm sou entènèt la, fè nou konnen nan judywestonawards@mfee.org.


Ki sa ki antre nan yon nominasyon?

Reflechi sou sa ki fè pwofesè sa a gwo! Fòm nominasyon an ap mande w pataje eksperyans ou:\

 • Ki jan pwofesè sa a ankouraje elèv ou a aprann?

 • Ki jan pwofesè sa a ede elèv ou a santi w valè?

 • Ki jan pwofesè sa a reponn ak bezwen ak fòs elèv ou a?

 

Ede revizyon yo wè sa ou wè! Sèvi ak egzanp espesifik oswa istwa ki soti nan eksperyans pèsonèl ou pou bay insight sou poukisa pwofesè sa a etonan nan je ou.

Sa a se pa yon konkou redaksyon. Pa enkyete w sou gramè pafè, òtograf, oswa estrikti fraz. Pataje panse w ak eksperyans w nan kèlkeswa fason w santi w natirèl epi li kominike sa ki fè pwofesè sa a enspire!

Ki jan yo chwazi ganyan yo?

Tout nominasyon yo revize anonim pa yon komite seleksyon ki fòme ak pwofesyonèl edikasyon lokal yo ak lidè kominotè yo. Komite seleksyon an ap chèche prèv ki satisfè kritè sa yo:

 • Pwofesè a angaje ak eksite elèv yo aprann, epi enspire antouzyasm pou aprann.

 • Pwofesè a ede elèv yo, kamarad klas yo ak fanmi yo santi yo valè. Pwofesè a kreye yon sans de apatenans nan salklas la ak/oswa pi laj kominote lekòl la.

 • Pwofesè a rekonèt epi reponn ak bezwen inik ak fòs elèv yo.

Kiyès ki kalifye pou yon prim Judy Weston pou ansèyman enspirasyon?

Nenpòt pwofesè MPS K-12 ki sètifye ki pa t resevwa prim lan nan dènye ane yo ka nominasyon pa yon paran/moun k ap bay swen oswa etidyan. Men lis ganyan ane pase yo, ki pa kalifye pou resevwa yon prim an 2024:

 • Scott Berman, Glenfield Middle School

 • Jessica Buel, Montclair High School

 • Marcie Chanin, Bradford Elementary School

 • Diana Chicaleski, Buzz Aldrin Middle School

 • Kersy Corporan, Montclair High School

 • Shawn David Dey, Northeast Elementary School

 • Rachel Dunn, Renaissance at Rand Middle School

 • Corrine Haggerty, Edgemont Montessori Elementary School

 • Satin Jordan, Renaissance at Rand Middle School

 • Peter Lentini, Buzz Aldrin Middle School

 • Karja Longmore, Hillside Elementary School

 • Maria Martire, Nishuane Elementary School

 • Lora Orta, Teacher of the Deaf, Montclair Public Schools

 • Katie Piller, Watchung Elementary School

 • Drury Thorp, Watchung Elementary School

 • Jennifer Woschinko, Charles H. Bullock Elementary School

bottom of page